Bangkok

Bangkok, mâhoestôtsene'tahe, Thailand. Manâhestôtse 8,280,925 (2010).

Bangkok