Hótôxámâhéó'o

Hótôxámâhéó'o ("crossed (logs)-house")

Hótôxámâhéó'o, Glacier National Park, Ho'honáéšé'e
Hótôxámâhéó'o, 1936, Rosebud po'êho'e
Charles M. Russell Hótôxámâhéó'o, Great Falls, Ho'honáéšé'e