Shanghai

Shanghai

Shanghai, na'éstse manâhéno, China.